بسته بندی خاتم

یک کیلو زعفران سرگل اعلای صادراتی

یک کیلو زعفران سرگل اعلای صادراتی

۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان-۱۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰ گرم زعفران سرگل اعلا صادراتی

۱۰۰ گرم زعفران سرگل اعلا صادراتی

۹۷۵,۰۰۰ تومان-۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰ گرم زعفران نگین اعلای صادراتی

۱۰۰ گرم زعفران نگین اعلای صادراتی

۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان-۱,۸۸۵,۰۰۰ تومان
یک کیلو زعفران نگین اعلا صادراتی

یک کیلو زعفران نگین اعلا صادراتی

۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان-۱۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۵ گرم زعفران طرح خاتم ساده

۵ گرم زعفران طرح خاتم ساده

۸۵,۹۰۰ تومان-۹۱,۰۰۰ تومان
دو مثقال زعفران طرح خاتم ساده

دو مثقال زعفران طرح خاتم ساده

۱۳۰,۵۰۰ تومان-۱۵۷,۳۰۰ تومان