بسته بندی خاتم

یک کیلو زعفران سرگل اعلای صادراتی

یک کیلو زعفران سرگل اعلای صادراتی

۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان-۱۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰ گرم زعفران سرگل اعلای صادراتی

۱۰۰ گرم زعفران سرگل اعلای صادراتی

۹۷۵,۰۰۰ تومان-۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰ گرم زعفران نگین اعلای صادراتی

۱۰۰ گرم زعفران نگین اعلای صادراتی

۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان-۱,۸۸۵,۰۰۰ تومان
یک کیلو زعفران نگین اعلای صادراتی

یک کیلو زعفران نگین اعلای صادراتی

۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان-۱۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دو گرم زعفران طرح خاتم ساده

دو گرم زعفران طرح خاتم ساده

حراج
۳۰,۸۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان
۵ گرم زعفران طرح خاتم ساده

۵ گرم زعفران طرح خاتم ساده

۶۷,۹۰۰ تومان-۶۹,۹۰۰ تومان
یک گرم زعفران طرح خاتم ساده

یک گرم زعفران طرح خاتم ساده

حراج
۱۵,۵۰۰ تومان ۱۳,۵۰۰ تومان
دو مثقال زعفران طرح خاتم ساده

دو مثقال زعفران طرح خاتم ساده

۱۲۰,۵۰۰ تومان-۱۲۷,۳۰۰ تومان
یک مثقالی خاتم جعبه چوبی زعفران

یک مثقالی خاتم جعبه چوبی زعفران

حراج
۷۰,۹۰۰ تومان ۶۷,۰۰۰ تومان