قیمت روز خرید و فروش زعفران

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی قائنات در این صفحه و به صورت یکجا ارائه می شود. با توجه به این امکان در فروشگاه زعفران ممتاز قائنات شما می توانید به صورت یکجا و به صورت کاملا به روز شده از قیمت روز خرید و فروش زعفران صادراتی ایران با خبر شوید. تمام سعی ما بر این بوده است که بتوانیم خدماتی به روز فروشگاه زعفران ممتاز قائنات ارائه نماییم.

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی اصل قائنات

قیمت روز  زعفران قائنات اصل
ردیف نام محصول آخرین قیمت تاریخ آخرین تغییر اطلاعات بیشتر
۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح پاکتی ۶۲۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۲ قیمت روز نیم مثقال سرگل درجه یک طرح پاکتی ۳۲۵۵۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۳ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۵۵۹۵۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۴ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۴۲۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۵ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۲۸۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۵۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۷ قیمت روز نیم گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۸۸۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۸ قیمت روز  یک مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۶۲۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۹ قیمت روز ۲ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۲۴۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۱۰ قیمت روز ۳ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۸۵۷۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۱۱ قیمت روز ۴ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۴۵۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۱۲ قیمت روز ۱ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۵۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۱۳ قیمت روز ۲ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۹۸۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۱۴ قیمت روز ۳ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۴۲۷۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۱۵ قیمت روز ۴ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۵۵۸۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۱۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۱۶۲۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۱۷ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۳۰۶۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۱۸ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۴۴۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۱۹ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۵۵۵۰۰-۵۸۴۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۲۰ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۳۴۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۲۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۶۵۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۲۲ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح آذین ۷۰۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۲۳ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۱۶۲۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۲۴ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۳۰۶۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۲۵ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۴۴۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۲۶ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۵۸۴۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۲۷ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۳۴۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۲۸ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۶۵۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۲۹ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح گوهر ۷۰۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
 ۳۰  قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۱۵۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
 ۳۱  قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۳۰۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
 ۳۲  قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۴۴۷۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
 ۳۳  قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۵۷۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
 ۳۴  قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۳۳۴۰۰-۳۵۸۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
 ۳۵  قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۶۳۹۰۰-۶۵۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
 ۳۶  قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۶۸۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

 

 

خرید زعفران قائنات , قیمت روز زعفران قائنات