قیمت روز خرید و فروش زعفران

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی قائنات در این صفحه و به صورت یکجا ارائه می شود. با توجه به این امکان در فروشگاه زعفران ممتاز قائنات شما می توانید به صورت یکجا و به صورت کاملا به روز شده از قیمت روز خرید و فروش زعفران صادراتی ایران با خبر شوید. تمام سعی ما بر این بوده است که بتوانیم خدماتی به روز فروشگاه زعفران ممتاز قائنات ارائه نماییم.

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی اصل قائنات

قیمت روز  زعفران قائنات اصل
ردیف نام محصول آخرین قیمت تاریخ آخرین تغییر اطلاعات بیشتر
۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح پاکتی ۶۲۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۲ قیمت روز نیم مثقال سرگل درجه یک طرح پاکتی ۳۲۵۵۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۳ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۵۵۹۵۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۴ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۴۲۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۵ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۲۸۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۵۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۷ قیمت روز نیم گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۸۸۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۸ قیمت روز  یک مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۶۲۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۹ قیمت روز ۲ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۲۴۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۱۰ قیمت روز ۳ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۸۵۷۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۱۱ قیمت روز ۴ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۴۵۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۱۲ قیمت روز ۱ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۵۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۱۳ قیمت روز ۲ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۹۸۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۱۴ قیمت روز ۳ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۴۲۷۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۱۵ قیمت روز ۴ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۵۵۸۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۱۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۱۶۲۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۱۷ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۳۰۶۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۱۸ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۴۴۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۱۹ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۵۵۵۰۰-۵۸۴۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۲۰ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۳۴۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۲۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۶۵۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۲۲ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح آذین ۷۰۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۲۳ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۱۶۲۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۲۴ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۳۰۶۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۲۵ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۴۴۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۲۶ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۵۸۴۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۲۷ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۳۴۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۲۸ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۶۵۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۲۹ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح گوهر ۷۰۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
 ۳۰  قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۱۵۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
 ۳۱  قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۳۰۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
 ۳۲  قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۴۴۷۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
 ۳۳  قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۵۷۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
 ۳۴  قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۳۳۴۰۰-۳۵۸۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
 ۳۵  قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۶۳۹۰۰-۶۵۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
 ۳۶  قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۶۸۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

 

 

خرید زعفران قائنات , قیمت روز زعفران قائنات