قیمت روز خرید و فروش زعفران

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی قائنات در این صفحه و به صورت یکجا ارائه می شود. با توجه به این امکان در فروشگاه زعفران ممتاز قائنات شما می توانید به صورت یکجا و به صورت کاملا به روز شده از قیمت روز خرید و فروش زعفران صادراتی ایران با خبر شوید. تمام سعی ما بر این بوده است که بتوانیم خدماتی به روز فروشگاه زعفران ممتاز قائنات ارائه نماییم.

بسته بندی پاکتی زعفران

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی اصل قائنات

قیمت روز  زعفران قائنات اصل
ردیف نام محصول آخرین قیمت تاریخ آخرین تغییر اطلاعات بیشتر
۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح پاکتی ۴۸۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۲ قیمت روز نیم مثقال سرگل درجه یک طرح پاکتی ۲۵۸۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۳ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۴۳۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۴ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۳۳۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۵ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۲۲۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۲۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۷ قیمت روز نیم گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۷۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۸ قیمت روز  یک مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۵۳۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۹ قیمت روز ۲ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۰۱۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۱۰ قیمت روز ۳ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۴۷۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۱۱ قیمت روز ۴ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۹۲۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۱۲ قیمت روز ۱ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۳۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۱۳ قیمت روز ۲ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۵۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۱۴ قیمت روز ۳ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۳۵۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۱۵ قیمت روز ۴ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۴۶۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۱۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۱۳۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۱۷ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۲۷۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۱۸ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۳۶۸۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۱۹ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۴۵۵۰۰-۴۸۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۲۰ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۲۹۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۲۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۵۴۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۲۲ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح آذین ۵۹۹۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۲۳ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۱۳۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۲۴ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۲۵۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۲۵ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۳۵۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۲۶ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۴۶۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۲۷ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۲۹۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۲۸ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۵۲۹۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۲۹ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح گوهر ۵۹۹۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
 ۳۰  قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۱۳۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
 ۳۱  قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۲۶۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
 ۳۲  قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۳۶۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
 ۳۳  قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۴۷۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
 ۳۴  قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۲۸۰۰۰-۳۱۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
 ۳۵  قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۵۳۵۰۰-۵۷۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
 ۳۶  قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۶۰۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

خرید زعفران قائنات , قیمت روز زعفران قائنات