قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی قائنات

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی قائنات در این صفحه و به صورت یکجا ارائه می شود. با توجه به این امکان در فروشگاه زعفران ممتاز قائنات شما می توانید به صورت یکجا و به صورت کاملا به روز شده از قیمت روز خرید و فروش زعفران صادراتی ایران با خبر شوید. تمام سعی ما بر این بوده است که بتوانیم خدماتی به روز فروشگاه زعفران ممتاز قائنات ارائه نماییم.

بسته بندی پاکتی زعفران

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی اصل قائنات

قیمت روز  زعفران قائنات اصل
ردیف نام محصول آخرین قیمت تاریخ آخرین تغییر اطلاعات بیشتر
۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح پاکتی ۲۹۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۲ قیمت روز نیم مثقال سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۶۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۳ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۲۷۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۴ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۲۲۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۵ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۴۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۷۸۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۷ قیمت روز نیم گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۴۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۸ قیمت روز  یک مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۳۰۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۹ قیمت روز ۲ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۵۸۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۱۰ قیمت روز ۳ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۸۸۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۱۱ قیمت روز ۴ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۲۰۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۱۲ قیمت روز ۱ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۸۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۱۳ قیمت روز ۲ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۶۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۱۴ قیمت روز ۳ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۴۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۱۵ قیمت روز ۴ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۹۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۱۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۸۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۱۷ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۱۷۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۱۸ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۲۷۶۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۱۹ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۲,۸۹۰۰-۳۰۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۲۰ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۱۷۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۲۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۳۲۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۲۲ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح آذین ۳۷۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۲۳ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۸۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۲۴ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۱۶۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۲۵ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۲۷۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۲۶ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۲۹۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۲۷ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۱۷۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۲۸ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۳۲۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
۲۹ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح گوهر ۳۷۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
 ۳۰  قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۸۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
 ۳۱  قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۱۷۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
 ۳۲  قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۲۷۳۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
 ۳۳  قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۲۹۵۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
 ۳۴  قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۱۵۹۰۰-۱۷۹۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
 ۳۵  قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۳۰۰۰۰-۳۲۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد
 ۳۶  قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۳۷۰۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خرید کمتر از ۱۰۰ عدد

خرید زعفران قائنات , قیمت روز زعفران قائنات