قیمت روز خرید و فروش زعفران

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی قائنات در این صفحه و به صورت یکجا ارائه می شود. با توجه به این امکان در فروشگاه زعفران ممتاز قائنات شما می توانید به صورت یکجا و به صورت کاملا به روز شده از قیمت روز خرید و فروش زعفران صادراتی ایران با خبر شوید. تمام سعی ما بر این بوده است که بتوانیم خدماتی به روز فروشگاه زعفران ممتاز قائنات ارائه نماییم.

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی اصل قائنات

قیمت روز  زعفران قائنات اصل
ردیف نام محصول آخرین قیمت تاریخ آخرین تغییر اطلاعات بیشتر
۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح پاکتی ۶۲۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۲ قیمت روز نیم مثقال سرگل درجه یک طرح پاکتی ۳۲۵۵۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۳ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۵۵۹۵۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۴ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۴۲۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۵ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۲۸۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۵۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۷ قیمت روز نیم گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۸۸۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۸ قیمت روز  یک مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۶۲۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۹ قیمت روز ۲ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۲۴۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۱۰ قیمت روز ۳ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۸۵۷۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۱۱ قیمت روز ۴ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۴۵۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۱۲ قیمت روز ۱ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۵۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۱۳ قیمت روز ۲ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۹۸۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۱۴ قیمت روز ۳ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۴۲۷۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۱۵ قیمت روز ۴ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۵۵۸۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۱۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۱۶۲۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۱۷ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۳۰۶۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۱۸ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۴۴۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۱۹ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۵۵۵۰۰-۵۸۴۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۲۰ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۳۴۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۲۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۶۵۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۲۲ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح آذین ۷۰۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۲۳ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۱۶۲۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۲۴ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۳۰۶۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۲۵ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۴۴۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۲۶ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۵۸۴۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۲۷ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۳۴۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۲۸ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۶۵۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۲۹ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح گوهر ۷۰۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
 ۳۰  قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۱۵۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
 ۳۱  قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۳۰۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
 ۳۲  قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۴۴۷۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
 ۳۳  قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۵۷۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
 ۳۴  قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۳۳۴۰۰-۳۵۸۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
 ۳۵  قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۶۳۹۰۰-۶۵۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
 ۳۶  قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۶۸۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

 

 

خرید زعفران قائنات , قیمت روز زعفران قائنات