قیمت روز خرید و فروش زعفران

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی قائنات در این صفحه و به صورت یکجا ارائه می شود. با توجه به این امکان در فروشگاه زعفران ممتاز قائنات شما می توانید به صورت یکجا و به صورت کاملا به روز شده از قیمت روز خرید و فروش زعفران صادراتی ایران با خبر شوید. تمام سعی ما بر این بوده است که بتوانیم خدماتی به روز فروشگاه زعفران ممتاز قائنات ارائه نماییم.

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی اصل قائنات

قیمت روز  زعفران قائنات اصل
ردیف نام محصول آخرین قیمت تاریخ آخرین تغییر اطلاعات بیشتر
۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح پاکتی ۴۸۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۲ قیمت روز نیم مثقال سرگل درجه یک طرح پاکتی ۲۴۸۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۳ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۴۲۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۴ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۳۱۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۵ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۲۲۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۲۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۷ قیمت روز نیم گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۷۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۸ قیمت روز  یک مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۴۹۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۹ قیمت روز ۲ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۹۵۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۱۰ قیمت روز ۳ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۴۳۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۱۱ قیمت روز ۴ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۸۸۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۱۲ قیمت روز ۱ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۳۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۱۳ قیمت روز ۲ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۴۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۱۴ قیمت روز ۳ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۳۵۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۱۵ قیمت روز ۴ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۴۶۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۱۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۱۳۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۱۷ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۲۷۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۱۸ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۳۶۸۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۱۹ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۴۵۵۰۰-۴۸۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۲۰ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۲۹۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۲۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۵۴۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۲۲ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح آذین ۵۹۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۲۳ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۱۳۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۲۴ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۲۵۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۲۵ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۳۵۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۲۶ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۴۶۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۲۷ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۲۹۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۲۸ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۵۲۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۲۹ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح گوهر ۵۹۹۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
 ۳۰  قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۱۳۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
 ۳۱  قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۲۶۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
 ۳۲  قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۳۶۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
 ۳۳  قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۴۷۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
 ۳۴  قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۲۸۰۰۰-۳۱۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
 ۳۵  قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۵۳۵۰۰-۵۷۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
 ۳۶  قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۶۰۵۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۱۷

 

 

خرید زعفران قائنات , قیمت روز زعفران قائنات