قیمت روز خرید و فروش زعفران

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی قائنات در این صفحه و به صورت یکجا ارائه می شود. با توجه به این امکان در فروشگاه زعفران ممتاز قائنات شما می توانید به صورت یکجا و به صورت کاملا به روز شده از قیمت روز خرید و فروش زعفران صادراتی ایران با خبر شوید. تمام سعی ما بر این بوده است که بتوانیم خدماتی به روز فروشگاه زعفران ممتاز قائنات ارائه نماییم.

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی اصل قائنات

قیمت روز  زعفران قائنات اصل
ردیف نام محصول آخرین قیمت تاریخ آخرین تغییر اطلاعات بیشتر
۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح پاکتی ۴۸۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۲ قیمت روز نیم مثقال سرگل درجه یک طرح پاکتی ۲۴۸۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۳ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۴۲۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۴ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۳۱۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۵ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۲۲۰۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۲۰۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۷ قیمت روز نیم گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۷۰۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۸ قیمت روز  یک مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۴۹۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۹ قیمت روز ۲ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۹۵۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۱۰ قیمت روز ۳ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۴۳۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۱۱ قیمت روز ۴ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۸۸۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۱۲ قیمت روز ۱ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۳۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۱۳ قیمت روز ۲ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۴۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۱۴ قیمت روز ۳ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۳۵۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۱۵ قیمت روز ۴ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۴۶۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۱۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۱۳۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۱۷ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۲۷۰۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۱۸ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۳۶۸۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۱۹ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۴۵۵۰۰-۴۸۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۲۰ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۲۹۰۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۲۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۵۴۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۲۲ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح آذین ۵۹۹۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۲۳ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۱۳۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۲۴ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۲۵۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۲۵ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۳۵۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۲۶ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۴۶۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۲۷ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۲۹۰۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۲۸ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۵۲۹۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۲۹ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح گوهر ۵۹۹۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
 ۳۰  قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۱۳۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
 ۳۱  قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۲۶۰۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
 ۳۲  قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۳۶۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
 ۳۳  قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۴۷۰۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
 ۳۴  قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۲۸۰۰۰-۳۱۰۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
 ۳۵  قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۵۳۵۰۰-۵۷۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
 ۳۶  قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۶۰۵۰۰  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

 

بسته بندی پاکتی زعفران

خرید زعفران قائنات , قیمت روز زعفران قائنات