تمام مطالب برچسب : بهترین روش های خشک کردن زعفران

بهترین روش های خشک کردن زعفران

بهترین روش های خشک کردن زعفران

خشک کردن زعفران به روش های مختلف بهترین روش های خشک کردن زعفران پس از چیده شدن گل، بواسطه ظرافت و فسادپذیري آن باید به سرعت نسبت به جداسازي کلاله ها اقدام نمود. براي دستیابی به محصول نهایی کلاله هاي جدا شده وارد مرحله خشک کردن می گردند. این عمل از مهمترین مراحل موثر بر کیفیت نهایی محصول محسوب می گردد. روش به کاربرده شده و رعایت مسائل بهداشتی از ابزارهاي مهم دستیابی به محصول با کیفیت می باشند.بهترین روش های خشک کردن زعفران را در اینجا برای شما توضیح میدهیم! از همین جهت با اشاره به انواع روشهاي خشکاندن به بررسی تائید هر روش بر کیفیت محصول نیز می پردازیم: الف- روش سنتی خشک کردن زعفران : در این […]