تمام مطالب برچسب : بسته بندی زعفران دسته
زعفران دخترپیچ قائنات

زعفران دخترپیچ قائنات

زعفران دخترپیچ قائنات یا زعفران دسته قائنات : در این روش پس از شکافتن گل ، کلاله  و خامه را بدون اینکه از هم جدا کنند، در یک جهت روی هم می چینند ؛ به طوری که قسمت های سفیدی رنگ روی هم و قسمت های قرمز رنگ نیز روی هم قرار گیرند. از ۷۵ تا ۸۰ کیلو گرم گل زعفران ، حدود یک کیلو گرم « زعفران دسته قائنات یا زعفران دخترپیچ قائنات » به دست می آید. زعفران دخترپیچ قائنات یا زعفران دسته قائنات شامل قسمت کلاله و خامه، (قسمت سرخ و قسمت سفیدی زعفران) می باشد که در فارسی به آن زعفران دسته‌ و در اصطلاح استاندارد ایران رشته ای درجه ۴ نیز گفته می‌شود، و در خارج […]