اهمیت استفاده از آمینو اسیدها در گیاه زعفران ( محلول پاشی و کود آمینو اسیدی )

تعریف:
تغذیه برگی به عنوان یک تامین کننده تکمیلی عناصر کم مصرف و پر مصرف ، هورمونهای گیاهی ، محرکهای رشد و سایر عناصر مفید استفاده شده است . تاثیر کود دهی برگی در افزایش محصول ، مقاومت به بیماریها و آفات و بهبود مقاومت به خشکی و نیز افزایش کیفیت محصول مشاهده شده است .

دلایل:
قليايي بودن خاک و عدم جذب مناسب از طریق ریشه،تثبیت شدن عناصر در خاک، بروز تنش ها و استرس هاي همچون سرمازدگي، دماي بالا،شوري، خشكي و مهمترین دليل كاهش فعاليت ريشه، گياه قابليت جذب عناصر غذايي را از طريق ريشه از دست مي دهد و به خصوص در زعفران که از بهمن ماه ریشه های موثر از بین میرود و تغذیه بنه از برگشت مواد غذایی ذخیره شده در برگ میباشد در این صورت موثرترين شيوه تغذيه برگي(محلول پاشی) مي باشد.

ادامه مطلب
4

استفاده از کود مرغی در مزارع زعفران

استفاده از کود مرغی در مزارع زعفران: ﮐﻮد ﻣﺮﻏﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮد ﻫﺎی داﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ولی استفاده از این کودها باید با احتیاط

ادامه مطلب
ارسال دیدگاه