تمام مطالب برچسب : استفاده از زعفران
اهمیت استفاده از آمینو اسیدها در گیاه زعفران ( محلول پاشی و  کود آمینو اسیدی )

اهمیت استفاده از آمینو اسیدها در گیاه زعفران ( محلول پاشی و کود آمینو اسیدی )

تعریف:
تغذیه برگی به عنوان یک تامین کننده تکمیلی عناصر کم مصرف و پر مصرف ، هورمونهای گیاهی ، محرکهای رشد و سایر عناصر مفید استفاده شده است . تاثیر کود دهی برگی در افزایش محصول ، مقاومت به بیماریها و آفات و بهبود مقاومت به خشکی و نیز افزایش کیفیت محصول مشاهده شده است .

دلایل:
قلیایی بودن خاک و عدم جذب مناسب از طریق ریشه،تثبیت شدن عناصر در خاک، بروز تنش ها و استرس های همچون سرمازدگی، دمای بالا،شوری، خشکی و مهمترین دلیل کاهش فعالیت ریشه، گیاه قابلیت جذب عناصر غذایی را از طریق ریشه از دست می دهد و به خصوص در زعفران که از بهمن ماه ریشه های موثر از بین میرود و تغذیه بنه از برگشت مواد غذایی ذخیره شده در برگ میباشد در این صورت موثرترین شیوه تغذیه برگی(محلول پاشی) می باشد.

استفاده از کود مرغی در مزارع زعفران

استفاده از کود مرغی در مزارع زعفران

استفاده از کود مرغی در مزارع زعفران: ﮐﻮد ﻣﺮﻏﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮد ﻫﺎی داﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ولی استفاده از این کودها باید با احتیاط و بر اساس نیاز واقعی مزرعه و با نظارت کارشناسان مجرب انجام شود.ﻣﻘﺪار نیاز زعفران به  کود دامی بطور کلی، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻮد دامی مورد نظر و آزﻣﻮن ﺧﺎک در هر زمینی ممکن است متفاوت باشد.لذا توصیه های ذکرشده، کلی و عمومی است: ﺳﻪ ﺗﻦ ﮐﻮد ﻣﺮﻏﯽ ﺗﺎزه ﻣﻌﺎدل ۵۰ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ۱۰۰ ، ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ و ۵۰ ﺗﺎ۱۰۰  ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اوره است.از ﮐﻮد ﻣﺮﻏﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻮد ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﻤﻞ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.از ﮐﻮدهای ﻣﺮﻏﯽ ﺗﺎزه و ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻧﺸﺪه […]