تمام مطالب برچسب : اثرات ضد سرطانی زعفران

خواص ضد سرطانی کلاله گیاه زعفران (کروکوس ساتیووس)

خواص ضد سرطانی کلاله گیاه زعفران (کروکوس ساتیووس)

خواص ضد سرطانی کلاله گیاه زعفران (کروکوس ساتیووس) امروزه یکی از مهمترین علل شایع مرگ در سطح جهان بیماري سرطان بوده که شیوع و میزان مرگ و میر آن در ایران، قابل توجه می باشد. از طرف دیگر، با توجه به بومی بودن گیاه زعفران در منطقه خراسان جنوبی، در مطالعه حاضر خواص ضد توموري کلاله زعفران و برخی از مکانیسم هاي عمل آن در مدل هاي مختلف ماکرومولکولی، سلولی و حیوانی مرور شده است. در طب سنتی از کلاله زعفران به عنوان ترکیب دارویی در درمان بسیاري از بیماريها مانند دیابت، فشارخون و سرطان یاد شده است، نتایج تحقیقات طب جدید نیز نشان داده اند که میتوان از کلاله زعفران و متابولیت هاي ثانویه آن در تولید داروهاي مکمل […]