آب و هوای مناسب برای کشت پیاز زعفران چگونه باید باشد؟

آب و هوای مناسب برای کشت پیاز زعفران چگونه باید باشد؟

تاثیر آب و هوای مناسب برای کشت پیاز زعفران چه میزان روی گلدهی تاثیرگذار است؟ کشت پیاز زعفران در چه مناطقی امکان پذیر است؟ آیا می توان در هر منطقه ای پیاز زعفران را کاشت؟ آب و هوا برای کشت پیاز زعفران زعفران گیاهی است گرمسیری و در نقاطی که آب و هوای معتدل داشته […]

» توضیحات بیشتر