تمام مطالب برچسب : آبیاری تابستانه زعفران
اولین آبیاری در اولین سال کشت پیاز زعفران

اولین آبیاری در اولین سال کشت پیاز زعفران

آیا میدانید که اولین آبیاری پیاز زعفران چه موقعی است؟ آیا می دانید که چگونه باید در اولین سال کشت پیاز زعفران آن را آبیاری کرد؟ چگونه پیاز زعفران را آب دهیم؟ اولین آبیاری در اولین سال کشت پیاز زعفران  زعفران کاران باید در سال اول کشت، در هر تاریخی که کشت پیاز زعفران انجام شد، بعد از کشت نیاز به آبیاری نیست و اولین آبیاری پیاز زعفران مزرعه شما در سال اول ۲۰ شهریور خواهد بود و بعد دومین آبیاری مهر ماه و در سالهای بعد آبیاری در شهریورماه انجام نمی شود. آبیاری تابستانه بسیاری از افرادی که پیاز زعفران را به تازگی کاشته اند سوال می کنند مبنی بر انجام آبیاری تابستانه در ماه مرداد ؟ متاسفانه توصیه […]