تمام مطالب برچسب : آبیاری بر عملکرد زعفران

آبیاری بر عملکرد زعفران

آبیاری بر عملکرد زعفران

آبیاری بر عملکرد زعفران : نتایج مورد بررسی در این طرح نشان داد که فواصل آبیاری بر عملکرد زعفران تاثیر گذار است و اثر مثبت فواصل کمتر آبیاری زعفران بر عملکرد مزارع در سنین بالاتر مشهود تر است. این امر احتمالا به دلیل تعداد بیشتر کورمهاي دختري تولیدي با افزایش سن مزرعه و افزایش نیاز و مصرف آب گیاهان زعفران در این مزارع می باشد.در آزمایش فواصل آبیاری زعفران 15 ، 30 ، 60 و بدون آبیاري اعلام کردند که آبیاری 15 و 30 روز داراي بیشترین تعداد گل، وزن گل و وزن خشک کلاله بود ولی بین این دو اختلافی مشاهده نشد. فواصل آبیاری تاثیر زیادي بر متوسط عملکرد مزارع در بین مناطق مختلف گذاشت. در حالی که تفاوت […]