تمام مطالب برچسب : آبیاری بر عملکرد زعفران
آبیاری بر عملکرد زعفران

آبیاری بر عملکرد زعفران

آبیاری بر عملکرد زعفران : نتایج مورد بررسی در این طرح نشان داد که فواصل آبیاری بر عملکرد زعفران تاثیر گذار است و اثر مثبت فواصل کمتر آبیاری زعفران بر عملکرد مزارع در سنین بالاتر مشهود تر است. این امر احتمالا به دلیل تعداد بیشتر کورمهای دختری تولیدی با افزایش سن مزرعه و افزایش نیاز و مصرف آب گیاهان زعفران در این مزارع می باشد.در آزمایش فواصل آبیاری زعفران ۱۵ ، ۳۰ ، ۶۰ و بدون آبیاری اعلام کردند که آبیاری ۱۵ و ۳۰ روز دارای بیشترین تعداد گل، وزن گل و وزن خشک کلاله بود ولی بین این دو اختلافی مشاهده نشد. فواصل آبیاری تاثیر زیادی بر متوسط عملکرد مزارع در بین مناطق مختلف گذاشت. در حالی که تفاوت […]