محلول پاشی مزارع زعفران

محلول پاشی مزارع زعفران

محلول پاشی مزارع زعفران به چه شکلی می باشد؟ در شرایط آب و هوایی محلول پاشی حتما دمای محیط در این زمان ۱۰ درجه بالاتر باشد و هوا کاملا افتابی باشد و ۲۴ ساعت قبل و ۲۴ ساعت بعد بارندگی نباشد، محلول پاشی از زمانی شروع کنید که شبنم صبحگاهی از روی برگ کم شده باشد […]

» توضیحات بیشتر