بسته بندی پاکتی

نیم گرمی سرگل درجه یک طرح پاکتی

نیم گرمی سرگل درجه یک طرح پاکتی

حراج
۷,۰۰۰ تومان ۵,۷۰۰ تومان
نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح پاکتی

نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح پاکتی

حراج
۲۴,۸۰۰ تومان ۲۲,۶۵۰ تومان
سه گرمی زعفران سرگل درجه یک پاکتی

سه گرمی زعفران سرگل درجه یک پاکتی

حراج
۳۱,۵۰۰ تومان ۲۹,۸۰۰ تومان
چهار گرمی سرگل درجه یک طرح پاکتی

چهار گرمی سرگل درجه یک طرح پاکتی

حراج
۴۲,۵۰۰ تومان ۳۹,۳۰۰ تومان
دو گرمی سرگل درجه یک طرح پاکتی

دو گرمی سرگل درجه یک طرح پاکتی

حراج
۲۲,۹۰۰ تومان ۲۰,۴۰۰ تومان
یک مثقالی زعفران دسته دخترپیچ

یک مثقالی زعفران دسته دخترپیچ

حراج
۳۶,۰۰۰ تومان ۳۵,۳۰۰ تومان